Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Události

Reprezentují obecné události, které vznikají samovolně, resp. bez vlivu dané osoby, v jejímž proudu se událost nachází. Rozlišujeme tři hlavní typy událostí:

Startovní události jsou zobrazeny jako jednoduchý kruh a stojí vždy na počátku každého procesu. Reprezentují událost, která proces odstartuje (přičemž pro jeden proces může existovat i několik různých startovních událostí).

Koncové události jsou zobrazeny jako jednoduchý kruh s širší obvodovou čárou a stojí vždy na konci každého procesu. Reprezentují událost, která proces v dané větvi ukončuje (a opět, proces může být ukončen více způsoby).

Průběhové události jsou zobrazeny jako jednoduchý kruh s dvojitou obvodovou čárou. Reprezentují události, které nastanou v průběhu procesu mezi startovní a koncovou událostí. Proces se v tomto místě zastaví, dokud daná událost nenastane (např. obdržení zprávy, splnění vstupních podmínek apod.).

Symboly událostí

Většina událostí ve svém středu obsahuje speciální symbol, který blíže specifikuje, o jaký typ události se jedná (např. výjimka, splnění podmínek, časový interval aj.). Pro pochopení procesu však jejich znalost není nutná. Doprovodný popis události obvykle sám o sobě dostatečně vyjadřuje podstatu události.

Příklad

Obrázek č. 1: Příklad interního procesu

Na obrázku č. 1 jsou typy událostí vyznačeny následovně:

  1. Startovní události - v tomto případě proces startuje z podnětu děkana, nezaplacením poplatku, nebo na žádost studenta.
  2. Průběhové události - zde dochází k události „vypršení lhůty pro podání žádosti o přezkoumání“, anebo naopak „přijetí výsledku žádosti o přezkum“.
  3. Koncové události -  proces na obrázku je ukončen v jedné části rozesláním dopisů a na závěr finálním vyřízením žádosti. Proces má dvě ukončovací události právě proto, že v určitou chvíli se proces větví a jednotlivé větve jsou vykonávány souběžně (a u obou větví je tedy třeba zachytit ukončovací událost). Více o větvení viz sekce brány.