Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Události

Reprezentují obecné události, které vznikají samovolně, resp. bez vlivu uživatele služby. Rozlišujeme tři hlavní typy událostí:

Startovní události jsou zobrazeny jako jednoduchý kruh a stojí vždy na počátku každého procesu. Reprezentují událost, která proces využití služby zahájí (přičemž pro jeden proces může existovat i několik různých startovních událostí).

Koncové události jsou zobrazeny jako jednoduchý kruh s širší obvodovou čárou a stojí vždy na konci každého procesu. Reprezentují událost, která proces v dané větvi ukončuje (a opět, proces může být ukončen více způsoby).

Průběhové události jsou zobrazeny jako jednoduchý kruh s dvojitou obvodovou čárou. Reprezentují události, které nastanou v průběhu procesu mezi startovní a koncovou událostí. Proces se v tomto místě zastaví, dokud daná událost nenastane (např. obdržení zprávy, splnění vstupních podmínek apod.).

Symboly událostí

Většina událostí ve svém středu obsahuje speciální symbol, který blíže specifikuje, o jaký typ události se jedná (např. výjimka, splnění podmínek, časový interval aj.). Pro pochopení služby však jejich znalost není nutná. Doprovodný popis události obvykle sám o sobě dostatečně vyjadřuje podstatu události.

Příklad

Obrázek č. 1: Příklad interního procesu

Na obrázku č. 1 jsou typy událostí vyznačeny následovně:

  1. Startovní události - v tomto případě proces startuje na podnět studenta, který se rozhodne přerušit studium.
  2. Průběhové události - zde dochází k události „obdržení rozhodnutí o žádosti“, kdy student čeká na vyjádření referentky studijního oddělení, a dále "doba přerušení studia", která reprezentuje plánovanou dobu přerušení, po níž se student opět zapíše ke studiu.
  3. Koncové události - proces může být ukončen buďto vyloučením ze studia, pakliže se student bez omluvy nedostaví k zápisu, nebo v opačném případě opětovným zápisem ke studiu.