Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Slovníček pojmů

Název Význam
Činnost Součást agendy interních procesů, kterou nelze, nebo není vhodné, popsat procesním diagramem.
Interní proces Detailní popis průběhu konání zvolené agendy jednotlivých oddělení organizace. Popisují průběh procesu krok po kroku z pohledu všech jeho účastníků.
Kontaktní osoba Osoba, která je při výkonu procesu klíčovou osobou a v praxi jeho chod řídí. Je tedy zároveň osobou kontaktní, neboť je ze všech účastníků nejinformovanější ohledně správného průběhu procesu.
Odpovědná osoba  Osoba, která odpovídá za dodržení výkonu procesu tak, jak byl zmapován a zafixován, ale sama o sobě se ho obvykle neúčastní (typicky vedoucí oddělení).
Proces Soubor dílčích aktivit a dalších prvků, které jsou řazeny chronologicky tak, jak po sobě logicky následují. Jako celek popisují průběh konkrétní agendy či služby.
Procesní model Sada procesních diagramů, které jako celek popisují vybranou agendu daného oddělení, včetně všech potřebných činností, kompetencí a dalších relevantních informací.
Procesní portál Elektronická aplikace, která slouží pro zprostředkování komplexních informací přehlednou formou pomocí interaktivních diagramů.
Přehledový diagram Speciální diagram v sekci služeb, jehož účelem není popsat průběh konkrétní služby, ale poskytnout přehled jednotlivých služeb v rámci zvolené agendy či oblasti služeb.
Role zákazníka služby Skupina uživatelů / zákazníků určité množiny služeb definovaná názvem své role.
Služba Stručný popis jednotlivých kroků a činností, které musí zákazník služby vykonat, aby mohl danou službu úspěšně využít.
Účastník procesu Kterákoliv osoba, která se procesu v kterékoliv jeho fázi reálně účastní libovolným způsobem popsaným v diagramu.
Validační dokumentace  Snímek části procesního modelu ke konkrétnímu datu. Správnost a aktuálnost popisu jednotlivých procesů stvrzuje svým podpisem kontaktní osoba (vlastník). Platnost validační dokumentace stvrzuje svým podpisem odpovědná osoba.
Zákazník služby Osoba, která v rámci konkrétní služby usiluje o její využití a jejím výstupem je přímo dotčena.